Процедура за предварително дефиниран проект „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“

Програмния оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“.

Предвидените по процедурата средства в размер до 1 271 270.00 лева.

Проектът ще се изпълнява от Главна дирекция „Национална полиция – Министерство на вътрешните работи

Предварително дефинирания проект е насочен към подобряване на положението на ромското население и ще доведе до подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество. Проектът също така ще допринесе за предотвратяването на радикализацията, насилствения екстремизъм и речта на омразата и създаването на неформални мрежи на национално и регионално ниво за обмен на идеи, знания и добри практики по тези теми. Проектът ще подкрепи взаимните инициативи за всички обществени институции, работещи в ромските общности (полиция, служби за закрила на детето, образование). В тази връзка се предвиждат мерки за подобряване на координацията между областните дирекции на МВР и местните ромски организации, създаване на по-добри условия за мултиетнически диалог и по-добро разбиране на ромските културни ценности. Проектното предложение предвижда и обучение на полицейските служители за повишаване на техните умения и компетентност за разпознаване на ранните признаци на радикализъм в различните му форми.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 8 юли 2019 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d0dd8da8-cb31-4222-b354-ec2969eb3b55

 

Важно!

Поканата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество” е изменена.

Изменението касае крайният срок за подаване на проектно предложение, като същият е удължен до 17:30 часа на 09.08.2019 г.

В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:

Индикативен срок за стартиране на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения – 14.08.2019 г.

Индикативен срок за приключване на процедурата по оценка на проектните предложения – 14.10.2019 г.

Индикативен срок за подписване на договор с конкретния бенефициент – 08.11.2019 г.

 

Важно!

Поканата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“ е изменена на 19.07. 2019 г.

Поканата е изменена, като са добавени десет партньори по проекта, а именно: СДВР и ОДМВР Видин, ОДМВР Бургас, ОДМВР Варна, ОДМВР Стара Загора, ОДМВР Монтана, ОДМВР Сливен, ОДМВР Пловдив, ОДМВР Ямбол и ОДМВР Пазарджик.