Процедура за предварително дефиниран проект “Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР”

Програмният оператор на програма „Вътрешни работи“ финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект “Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР”.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 2 738 120 лева.

Проектът ще се изпълнява от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ - МВР.

Основната цел е развитие на комуникационната инфраструктура на МВР.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 10 юни 2019 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес:

 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8634a906-eacc-48a8-aac1-61fa0dbdc997

 

Важно!

Поканата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект „Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР” са изменени.

Изменението касае индикаторите по проекта, като са добавени два индикатора за измерване на общ резултат, както следва:

-  Процент на разширение на покритието на Единната радио комуникационна система ТЕТРА в област Благоевград – базова стойност – 30%, целева стойност- 60 %.

-  Процент на разширение на покритието на Единната радио комуникационна система ТЕТРА в област Смолян – базова стойност – 70%, целева стойност- 80 %.

Нанесени са технически корекции във версията на английски език на комплекта с придружителни документи към формуляра за кандидатстване.

Променен е крайният срок за подаване на проектни предложения, като същият е удължен до 17:30 часа на 14.06.2019 г. В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:

Индикативен срок за стартиране на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения  – 18.06.2019 г.

Индикативен срок за приключване на процедурата по оценка на проектните предложения – 20.08.2019 г.

Индикативен срок за подписване на договор с конкретния бенефициент – 13.09.2019г.

Насоките за кандидатстване са изменени на 28.05.2019 г.