Процедура за предварително дефиниран проект “Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в Научноизследователски институт по криминалистика към МВР (НИК)

Програмният оператор на програма „Вътрешни работи“ финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект “Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в Научноизследователски институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи (НИК)  и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории”.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 4 107 180 лева.

Проектът ще се изпълнява от Националния институт по криминалистика – МВР, с партньор Национална служба за криминално разследване на Кралство Норвегия (Kripos).

Предварително дефинираният проект е насочен към повишаване на криминалистичния капацитет на България с оглед извършване на прецизна и цялостна оценка на събраните доказателства по криминални и граждански дела. Целта на проекта е да подобри криминалистичната инфраструктура в България, което е и изискване към всички европейски държави във връзка с общата цел, заложена в стратегията „Европейска криминалистична наука 2020“.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 10 юни 2019 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес:

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ec2b61ae-e7b4-448b-8106-7a3171612e3f