Процедура за предварително дефиниран проект “Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в Научноизследователски институт по криминалистика към МВР (НИК)

Програмният оператор на програма „Вътрешни работи“ финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект “Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в Научноизследователски институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи (НИК)  и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории”.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 4 107 180 лева.

Проектът ще се изпълнява от Националния институт по криминалистика – МВР, с партньор Национална служба за криминално разследване на Кралство Норвегия (Kripos).

Предварително дефинираният проект е насочен към повишаване на криминалистичния капацитет на България с оглед извършване на прецизна и цялостна оценка на събраните доказателства по криминални и граждански дела. Целта на проекта е да подобри криминалистичната инфраструктура в България, което е и изискване към всички европейски държави във връзка с общата цел, заложена в стратегията „Европейска криминалистична наука 2020“.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 14 юни 2019 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес:

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ec2b61ae-e7b4-448b-8106-7a3171612e3f

Важно!

Насоките за кандидатстване по покана за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефиниран проект „Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в Научноизследователски институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории“ са изменени на 28.05.2019 г.

Изменението касае индикаторите по проекта, като са добавени три индикатора за измерване на общ резултат, както следва:

-Процент на съответствието на криминалистичните лабораторни дейности за дактилоскопско изследване с националните криминалистични стандарти – базова стойност – 33%, целева стойност - 66%.

-Процент на съответствие на криминалистичните лабораторни дейности за изследване на ИКТ устройства с националните криминалистични стандарти – базова стойност – 10 %, целева стойност – 60 %.

-Процент на съответствие на криминалистичните лабораторни дейности при изследване за наркотични вещества с националните криминалистични стандарти – базова стойност – 25 %, целева стойност - 80%.

Нанесени са технически корекции във версията на английски език на комплекта с придружителни документи към формуляра за кандидатстване.

Променен е крайният срок за подаване на проектни предложения, като същият е удължен до 17:30 часа на 14.06.2019 г. В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:

Индикативен срок за стартиране на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения  – 18.06.2019 г.

Индикативен срок за приключване на процедурата по оценка на проектните предложения – 20.08.2019 г.

Индикативен срок за подписване на договор с конкретния бенефициент – 13.09.2019г.