Процедура на предварително дефиниран проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“

Програмния оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Повишаване на осведомеността  на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“.

Предвидените по процедурата средства в размер до 1 329 944 лева.

Проектът ще се изпълнява от Международната организация по миграция.

Предварително дефинираният проект ще допринесе за повишаване и подобряване на осведомеността и знанията на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и рискът от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 8 юли 2019 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/04625b1d-bec9-4003-a575-f5901d472558