„Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“

Програмният оператор на програма „Вътрешни работи“ финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 2 945 434,80 лева.

Проектът ще се изпълнява от Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет (ДАБ), съвместно с Национална служба за имиграция на полицията–Кралство Норвегия, Дирекция „Миграция“–МВР, Главна дирекция „Гранична полиция“–МВР.

Проектът има за цел да подобри административния капацитет на ДАБ за ефективно изпълнение на задълженията си и ще гарантира устойчивостта на придобитите знания и умения, свързани с приемане, настаняване, предоставяне на международни защита и социална и културна адаптация, включително индивидуална оценка на нуждите на кандидатите от международна закрила.

Проектът също така е насочен към подобряване на административния капацитет на ГДГП-МВР за работа с непридружени непълнолетни лица, както и противодействието на трафика на непридружени непълнолетни лица, и спазването на правата им.

Проектът ще допринесе за изграждането на капацитет в дирекция „Миграция“ – МВР за работа с граждани на трети държави, търсещи международна закрила на територията на Република България, чрез обмен на опит и най-добри практики с Националната служба за имиграция на полицията–Кралство Норвегия.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 23 март 2020 г. до 23:59 часа.

Поканата за проектни предложения и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0c87860a-76d6-453f-81d5-fe7866267959