Процедура на предварително дефиниран проект „Подобряване на ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилие, основано на пола"

Програмния оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Подобряване на ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилие, основано на пола“.

Предвидените по процедурата средства в размер до 1 212 596.00 лева.

Проектът ще се изпълнява от Главна дирекция „Национална полиция – Министерство на вътрешните работи

Предварително дефинираният проект има за цел подобряване на капацитета на българската полиция за реагиране на случаи на домашно насилие и насилие основано на пола и е насочен към разработването на ефективни политики в областта на борбата с нарушаването на човешките права. Проектът ще подобри положението на ромското население, като ще бъде реализиран в райони с висока концентрация на ромско население и ще се съсредоточи върху превенцията, оценката на риска, подкрепата за жертвите и събирането на данни за домашно насилие и насилие, основано на пола в ромските общности.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 8 юли 2019 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/986ddd62-f058-40f6-a31d-26d0c7314f9d