Осмо заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ – 14 декември 2021 г.

1
1
16-12-2021 15:15

Осмото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ се проведе онлайн на 14 декември 2021 г. Представители на всички организации, определени за членове на комитета, участваха в срещата, а именно – Програмен оператор (Министерство на вътрешните работи“, Национална дирекция на полицията на Норвегия, норвежко Министерство на правосъдието и обществената сигурност, Норвежка дирекция по имиграция и Съвет на Европа. Наблюдателите бяха представени от Офиса на финансовия механизъм, Националното координационно звено и Министерството на правосъдието на България.

Участниците разгледаха представен проект за изменение на Програмното споразумение, одобрени през 2021 г., резултатите от проведена открита процедура за набиране на проектни предложения с наименование „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица“, изпълнението на предварително дефинираните проекти и двустранните инициативи. Беше представена подробна информация за финансовото изпълнение на програмата и процедурите за възлагане на обществени поръчки по проектите.

Следващото заседание на комитета за сътрудничество ще се проведе през пролетта на 2022 г.