Заседание на Комитета за сътрудничество на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

05-11-2019 14:19

Комитетът за сътрудничество по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 проведе поредното си заседание на 11 октомври 2019 г. Домакин бе Норвежката корекционна служба със седалище в гр. Лилестрьом. В заседанието на Комитета участваха представители на Програмния оператор Министерството на правосъдието, представители на Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия и на Норвежката корекционна служба – партньори на донора на програмата, партньори на бенефициентите по предварително дефинирани проекти от държавата-донор и представители на Съвета на Европа - Международна партньорска организация. В качество на наблюдатели участваха по един представител на Офиса на финансовия механизъм, на Норвежката съдебна администрация и на Националното координационно звено. Като гости участие взеха представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на Националния институт на правосъдието.
Председателят на Комитета проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието и ръководител на Програмния оператор откри заседанието, след което беше направено представяне на напредъка в изпълнението на програмата. Участниците бяха подробно запознати с текущата процедура по оценка на предефинираните проекти и беше разяснено организационното и технологично протичане на процедурата. Като подчерта сериозната задача пред независимия външен оценител и пред бенефициентите, проф. Проданов изрази увереност в успешното и навременно приключване на процедурата по оценка.
Съгласно правната рамка на НФМ Комитетът за сътрудничество е основен инструмент за наблюдение и управление на програмата съвместно от програмния оператор и партньорските организации от държавата-донор. Заседанията на КС се провеждат два пъти годишно, съответно в България и в Норвегия.
В рамките на посещението в Норвегия бяха проведени и предварителни работни срещи в деня преди заседанието на КС, които са утвърдена практика на партньорство и имат за цел провеждане на детайлни обсъждания в различни формати. Сред дискутираните теми бяха подготвителните дейности преди стартиране на реалното изпълнение на проектите. Беше обсъдено партньорството и конкретната ангажираност на представителите на норвежките институции в изпълнението на дейностите.