Проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“

Име на проекта: „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“

Номер на проекта: BGENVIRONMENT – 2.003-0005

Бенефициент: Община Несебър

Бюджет: 81 221,57 евро

Начало на изпълнението: Договор за предоставяне на БФП № Д-33-9/26.02.2021

Продължителност: 18 месеца

Обща информация