„Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

Име на проекта: „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-4.004-0006-C02

Бенефициент: Община град Добрич

Партньори

  • Община Крушари;
  • Община Добричка;
  • ГРИЙНЗОУН АД. 

Бюджет: 363 219.887 евро 

Начало на изпълнението: 11.07.2022г.

Продължителност: 22 месеца 

 

Кратка информация: 

Повишаване на капацитета на общините Добрич град, Добричка и Крушари за прилагане на устойчиви иновативни мерки и добри практики в сектор енергетика и адаптиране на стратегическите си документи, водещи до смекчаване емисиите и адаптиране към изменението на климата.

Специфични цели:

1. Подобряване на уменията и експертизата на общинските служители на местно ниво в областта на планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;

2. Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени, посредством доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“;

3. Оценка ефективността на стратегическите планове на местно ниво, включително Разработване на план за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните изменения;

4. Споделяне на добри практики в областта на адаптацията към изменението на климата, посредством работно посещение в Норвегия.