Покана за двустранна инициатива „Дифузно замърсяване от наземни източници“ по фонда за двустранни отношения

На 22 Декември 2023 г., Програмният оператор по програма „Опазване на околната среда и климатични промени” (BG ENVIRONMENT), финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 публикува обява за финансиране на инициатива „Изграждане на капацитет за разработване на техническа спецификация относно за методология за оценка на натиска и въздействието на дифузни източници на замърсяване на морските води на Черно море“ по фонда за двустранни отношения“. Инициативата е предварително одобрена от Комитета за сътрудничество на Програма ООСКП по ФМ на ЕИП 2014-2021

Основна цел на инициативата е да се повишат познанията и уменията на експертите от България, чрез предаване на знания и добри практики на норвежки опит. Като резултат от реализиране на инициативата ще бъде е подготвено техническо задание за Методология за дифузно замърсяване на морски води и създаден устойчив консорциум от компетентни български и норвежки институции за разработване на методологията.

Крайният срок за  подаване на проектни инициативи е 15.01.2024 г.

Насоките за кандидатстване и свързаните с тях документи (на английски език и български език) са публикувани на www.eeagrants.bg

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СВАЛЯНЕ

APPLICATION DOCUMENTS TO DOWNLOAD