ВАЖНО! УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

27-03-2020 16:00

Министерството на околната среда и водите удължава срокът за кандидатстване по покана за нaбиране на проектни предложения по „„Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по  Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Крайният срок за кандидатстване е 29.05.2020 г. до 17:00 часа

Целта на Малката грантова схема е да бъдат финансирани проекти, прилагащи инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води.

Предвидените средства за финансиране по първата покана са 350 000 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, максималният – 150 000 евро.

 

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес: ТУК

Въпроси и отговори тук