В амфитеатъра на парк „Възраждане“ се състоя официална церемония по стартиране на дейности на Столична община, партньор по Предефиниран проект №3

31-07-2023 17:44

На 31 юли 2023 г. от 12:00 часа в амфитеатъра на парк „Възраждане“ в София се проведе официална церемония за стартирането на дейностите по ремонт на парковото съоръжение, изпълнявани от Столична община, партньор по Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ на ЕИП 2014-2021г.

Събитието беше открито от г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, заместник-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване'' - г-жа Десислава Билева, кметът на район "Възраждане" - г-жа Савина Савова, г-жа Ирена Пенчева, директор на Националния доверителен екофонд - Бенефициент по проекта.

Пилотният инвестиционен проект на Столична община представлява обособяване на място за събития – споделено „охладено“ пространство в парк „Възраждане“ на мястото на парковото съоръжение „Амфитеатър“, находящо се в гъсто застроена градска среда, чрез прилагане на решения за засенчване посредством природно-базирани решения, позволяващи поддържането на катерлива и друга растителност, устойчива на топлина и суша, изграждане на системи за оросяване (мъглообразуватели), изграждане на алпинеум с подходяща климатично устойчива растителност, подмяна на съществуващата настилка със светла настилка от естествени материали с нисък термичен капацитет и инсталиране на подвижен екран и мултимедия.

"Вярвам, че е изключително важно да се засили способността на обществото да се справя с последиците от изменението на климата. Тук е съществена ролята на местните власти, които трябва да увеличат усилията си в подкрепа на действия за намаляване на емисиите, намаляване на уязвимостта спрямо неблагоприятните последици от изменението на климата, както и да насърчават регионалното и международното сътрудничество. За да се постигнат тези цели обаче, е необходима промяната в мисленето и поведението на обществото. За такава промяна допринася предложената инвестиционна дейност посредством показване на добър пример, възможност за репликация, повишаване на информираността на обществеността.", сподели кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на своето изказване.

Основна цел на Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ е допринасянето за повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени. Бенефициент по проекта е Национален доверителен екофонд, а като партньори в проекта участват осем български общини -  Столична община, Община Варна, Община Бургас, Община Кърджали, Община Пловдив, Община Русе, Община Стара Загора и Община Сливен, в чиито големи градове вече са идентифицирани заплахи от климатичните промени, свързани с явленията на топлинния остров, свлачища и наводнения и др. Проектът се изпълнява в партньорство и с Норвежката асоциация на местната и регионална власт (KS).