Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" по МГС 3

06-04-2020 15:19

Днес, 06 Април 2020 г., Министерството на околната среда и водите обявява покана за нaбиране на проектни предложения по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Поканата е насочена към всички публични или частни организации с нестопанска цел, регистрирани като юридическо лице в България,чиято основна дейност е в образователния сектор, както са определени в закона за училищното и предучилищното образование. Целта на Малката грантова схема е да бъдат финансирани проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението..

Предвидените средства за финансиране по първата покана са 550 000 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, максималният – 200 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.07.2020 г.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес: ТУК

Въпроси и отговори тук