Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" по Малка грантова схема №4

15-07-2020 11:09

На 13 Юли 2020 г., Министерството на околната среда и водите обяви покана за набиране на проектни предложения по Малка грантова схема №4 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: Опазване на околната среда и климатични промени, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността/образованието за климатичните промени и адаптацията.

Поканата е насочена към образователни институции (училища или детски градини) и широката общественост.

Предвидените средства за финансиране по поканата са 650 000 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, максималният – 200 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.09.2020 г.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес: ТУК

Въпроси и отговори тук