Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" по Открита покана №2

08-05-2020 02:19

Днес, 08 Май 2020 г., Министерството на околната среда и водите обявява покана за нaбиране на проектни предложения по Открита покана №2  "Кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Поканата е насочена към общини. Съгласно чл. 16 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) , общините носят основната отговорност за управлението на отпадъците на тяхна територия. Целта на поканата е да се подобри управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците.

Предвидените средства за финансиране по поканата са 1 582 303 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 000 евро, максималният – 400 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.08.2020 г.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес: ТУК

 

Въпроси и отговори:  тук