Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по Предефиниран проект №2 програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

12-03-2020 09:00

На 11.03.2020 г, Програмният оператор на програма "Опазване на околната среда и климатични промени"съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви процедура за предварително дефиниран проект №2 "Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море" по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" .

Проектът е насочен към повишаване капацитета за управлението на морските води, чрез повишаване на събирането на данни, извършване на първоначална оценка на дефиниции и цели за постигане на добро състояние на морската околна среда, съгласно Рамковата директива за морска стратегия и в резултат разработване на цялостна система за подобряване на състоянието на морската среда. Ще бъдат изпълнени специфични мерки от българската програма от мерки по РДМС, както ще бъде подобрена координация между България и Румъния по отношение опазването на Черно море. 

Проектът ще се изпълнява от Басейнова Дирекция Черноморски район (БДЧР)

Предвидените по процедурата средства са в размер до 2 200 000 евро.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 19.05.2020 г.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d0b66ac2-f06d-40ce-9532-2e2c4dc308ca