ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ 1 „ОСТОЙНОСТЯВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ“

19-04-2024 17:25

В периода 11-12 април Министерството на околната среда и водите, бенефициент по проект № BGENVIRONMENT-1.001-0001 „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г., проведе обучителен семинар относно новата методологическа рамка за остойностяване на екосистемните услуги и осчетоводяване на природния капитал.

Участниците в събитието – представители на националните, регионалните и местните власти, бяха подробно запознати с методите за остойностяване на екосистемните услуги и сами приложиха разработения по проекта алгоритъм за остойностяване за решаването на зададен практически казус. Представени бяха също така контекста и стъпките за интегриране на природния капитал в процесите на вземане на решения при планиране на  развитието на туризма в България.

В края на обучението беше проведено и заключително събитие, в рамките на което ръководителя на проекта информира участниците за постигнатите основна и специфични проектни цели, както и за конкретните постигнати резултати от изпълнението на проекта.