Обучение на тема „ Изпълнение на два плана за действие за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към последиците от изменението на климата на местно ниво в общините Перник и Бобов Дол“

19-10-2023 16:48

Община Перник, бенефициент по проект BGENVIRONMENT-4.004-0004-C01 „GoGreenLocal – АКТИВНИ ПОЛИТКИ НА МЕСТНО НИВО ЗА АДАПТАЦИЯ И СМЕКЧАВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021г., проведе съвместно с проектните партньори – Община Бобов Дол и Региоплан ЕООД, 2-дневно обучение посветено на различните практики и мерки за адаптация и смекчаване към климатичните промени.

Фокусът на обучението беше насочен към повишаване на компетентността на местната власт в прилагането на мерки в борбата с намаляването на парниковите газове и измененията в климата.

Участниците се запознаха обстойно с областите и направленията, предвидени в двата плана за действие за намаляване на емисиите от парниковите газове и адаптация към последиците от изменението на климата на местно ниво в Общините Перник и Бобов Дол, разработени в рамките дейностите по проекта, реализирани от Региоплан ЕООД.