МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“

16-04-2021 13:17

На 15 април 2021 г. Програмният оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ПООСКП) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) проведе Информационен ден в онлайн формат по обявената покана за подбор на проектни предложения „Дифузно замърсяване на морски води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води".

Целта на поканата е разработване на методология за оценка на натиска и въздействието от дифузни източници на замърсяване (включително атмосферни отлагания) върху морската среда, както и разработване на мерки за намаляване на замърсяването от сухоземни източници върху морската среда.

Поканата е насочена към следните заинтересовани страни: образователни, научни и изследователски институции, национални органи, регионални администрации, общини, неправителствени организации (НПО) и обществеността.

Допустимите кандидати по поканата са организации за научни изследвания и разпространение на знания.

Допустимите дейности, които могат да се включват в кандидатстващите проектни предложения са: разработване и представяне на методология за оценка на натиска и въздействието от дифузни източници на замърсяване (включително атмосферни отлагания) върху морската среда; провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и на образователни кампанни във връзка с разработената методология за оценка; дейности за повишаване на уменията и компетенциите на специалистите във връзка с оценка на натиска и въздействието от дифузни източници на замърсяване и прилагане на инициативи за намаляване на замърсяване от наземни източници върху морската околна среда.

Важен момент в поканата е, че ще бъде одобрен само един комплексен проект, чийто резултати да допринесат за системното изпълнение на политиката по опазване на морската околна среда, обясниха от програмния оператор на ПООСКП.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 800 000 евро, като минималният размер за проектно предложение е 200 000 евро, а максималният – 800 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17 часа на 1 юли 2021 г.

Информация за поканата може да намерите на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fa254f0f-a92b-4e90-8f0f-9031bc45968b 

 

Презентации ТУК и ТУК

 

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които околна среда, гражданско общество и др.