Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване ‚Дифузно замърсяване на морски води“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

19-03-2021 17:04

Днес, 19 март 2021 г., Министерството на околната среда и водите обяви покана за набиране на проектни предложения по Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“, Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта на поканата е да бъде разработена методология за оценка на натиска и въздействието от дифузни източници на замърсяване (включително атмосферни отлагания) върху морската среда и да бъдат предложени мерки за намаляване на замърсяването на морската среда.

Поканата е насочена към следните заинтересовани страни: академични, научни и изследователски институции.

Предвидените средства за финансиране са 800 000 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 000 евро, максималният – 800 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 01 юли 2021 г.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020).

 

Въпроси и отговори