Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по Предефиниран проект №3 програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

02-04-2020 17:44

На 02.04.2020 г, Програмният оператор на програма "Опазване на околната среда и климатични промени"съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви процедура за Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България по Резултат 4:„Повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени“.

Проектът е насочен към подобряване капацитета на местните власти за планиране, мониторинг и прилагане на конкретни мерки за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени. С предложения проект се цели стартиране на процес за пилотно изпълнение на някои аспекти от Националната стратегия за адаптация към изменението на климата. Проектът ще подкрепи общинските органи в 8 общини за оценка на техните стратегически планове и програми и приложените досега мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата.

Проектът ще се изпълнява от Национален доверителен екофонд

Предвидените по процедурата средства са в размер до 2 800 000 евро.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 11.06.2020 г.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/116177f4-e077-435e-a9ba-67a5de76b6c1