ХІ-та Национална среща на експертите по програми и проекти в общините

15-11-2019 15:40

На 13, 14 и 15 ноември 2019 г., в град София, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) проведе ХІ-та Национална среща на експертите по програми и проекти в общините, в която взеха участие над 150 представители на новоизбраните общински ръководства в страната.

Официални гости на откриващата пленарна сесия бяха г-жа Йо Говаертс (Jo Govaerts) - представител на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия (DG REGIO), г-жа Деница Николова - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Иван Иванов - директор на дирекция „Централно координационно звено” в Министерски съвет и ръководител на Националното координационно звено по програмите на ФМ на ЕИП и на Норвежкия механизъм.

В програмата на срещата беше включена специална тематична сесия, посветена на използването на средствата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в България. Обобщена информация по темата представи г-жа Добринка Кръстева – началник на отдел в Националното координационно звено, а представители на програмните оператори представиха основните приоритети на съответните програми. Г-жа Цветана Герджикова - Ръководител на Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, запозна аудиторията с широките възможности, които програмата предоставя за финансиране на общински проекти.

Значението на тази програма беше подчертано и в доклада на Изпълнителния директор на НСОРБ – г-жа Силвия Георгиева. В презентацията си относно напредъка по проектите, изпълнявани в момента от НСОРБ, тя обърна специално внимание върху важността на проекта "Растеж чрез активизиране на местния потенциал-GALOP", финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и изпълняван от НСОРБ в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS).