Встъпителна пресконференция по проект „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“

14-10-2022 11:41

     На 13 октомври 2022 г.  община Кюстендил се проведе встъпителна пресконференция по проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“. Основната цел на проекта е предоставяне на подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Комплексните интегрирани мерки ще са насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г. от Община Кюстендил, които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски и градски, предимно бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация. Специфичните цели на проектното предложение са:

  • Създаване на комплекс от услуги (хъб), предоставящи функционално свързани услуги за образование и грижи в ранна възраст за децата от целевите групи и техните родители, в това число: Предоставяне на подкрепа за деца в ранна детска възраст и подкрепа за достъп до образование; Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца от уязвими групи; Подпомагане на прехода от семейна към формална образователна среда.
  • Ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст чрез множество последователни интервенции; формиране на родителски умения, здравна грижа, социалните и житейските умения, както и развитието и образованието на децата.

Проектът е на стойност 977 178,92 лв., като се изпълнява в партньорство със Сдружение "Център за регионално развитие РОМА".