Откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0021„Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативнифизиотерапевтични услуги”

17-04-2023 15:56

На 13 април 2023 г. в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД се проведе пресконференция по проект BGLD-1.007- 0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”. Основната цел на проекта е създаване на заетост за безработни от рискови групи чрез повишаване икономическата активност и разкриване на иновативни медицински практики в областта на физиотерапията. Целевата група по проекта са безработни в предпенсионна възраст, младежи, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, ниско квалифицирани лица, включително представители на уязвими групи. По проекта са назначени седем безработни от целевата група, преминали през обучение за професионална квалификация и дигитална компетентност, свързано с конкретните работни места. По проекта ще бъде създаден Център за иновативни рекреативни услуги към отделение „Физикална и рехабилитационна медицина” на МБАЛ-Левски ЕООД. В Центъра ще стартират два типа иновативни физиотерапевтични услуги: Рехабилитация с виртуална реалност (с терапевтичната система Nirvana)  и Солна терапия (Халотерапия). Проектният продукт има стратегически потенциал да привлича потребители на този тип услуги от други региони на страната. Развитието на иновативните физиотерапевтични услуги в МБАЛ-Левски ЕООД създава условия за стартиране на алтернативен (здравен) туризъм, както и за социално-икономическото развитие на общината. Крайният срок на проекта 30 април 2024 г.