Списък на проектите, одобрени за финансиране по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“