Работна среща по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

15-11-2019 11:02

На 11 – 13 ноември 2019 г., Националният статистически институт (НСИ) и Европейската агенция за фундаментални човешки права (FRA) проведоха работна среща, за да обсъдят напредъка в изпълнението на съвместния си проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

За участие в работната среща бяха поканени също представители на други държавни институции, научни и неправителствени организации, а също и представители на Програмния оператор.

Основна тема на обсъжданията бяха резултатите от подготвителната фаза по проекта, като дефинирането на уязвимите групи, които ще бъдат предмет на предвиденото по проекта анкетно проучване; списъка на индикаторите, които ще бъдат изследвани с това проучване и неговия конкретен инструментариум (въпросник). Участниците в срещата, обсъдиха основните политики, които могат да използват изследваните индикатори и предложиха редица идеи, които екипът на проекта може да използва в подготовката на проучването и в анализите на неговите резултати.

 Бенефициентът и неговият проектен партньор потвърдиха ангажимента си да осигурят публичност на резултатите от проекта, както и да използват всички възможности за осигуряване на неговата устойчивост.