Публично представяне на проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”

12-08-2021 15:01

На 12 август 2021 г. Международния ден на младежта се проведе публично представяне на проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”, с бенефициент община Монтана. 

Основната цел на проекта е да подобри качеството на живот на младите хора на територията на Монтана, включително хора в  риск и неравностойно положение. Чрез изграждането на Младежки център ще се даде възможност за предоставяне на комплексни услуги за младите хора, свързани с иновативни, образователни и неформални обучения, психологическа помощ и подкрепа, форуми по проблемите и предизвикателствата на младежите, културни, както и граждански и спортни инициативи. Фокусът на дейностите е поставен върху широк набор от обучителни модули, тренинги и клубове, базирани на неформалната методология. Крайната цел е изграждане на ключови компетенции и умения за личностното и професионално развитие в младите хора. Дейностите са насочени към подкрепяне на мултикултурния подход, защита на демократичните ценности и насърчаване на активното участие на младите хора, както в обществения живот, така и в дейностите и инициативите на младежкия център, които ще отговарят на най-високите стандарти за младежка работа съгласно изискванията за качество на Съвета на Европа.

Младежки работници от Младежки център - Враца присъставаха на събитието и участваха  с кратко експозе на тема „Какво представлява младежката работа?” с цел ориентация на бъдещите младежки работници и образователни медиатори за тяхната дейност в изграждащия се Младежки център в град Монтана, като онагледиха всичко това с интересни енърджайзъри и видео.