Проведе се встъпителна пресконференция по проект BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД“ с бенефициент община Вълчи дол

02-06-2023 14:18

На 30 май 2023 г. се проведе встъпителна пресконференция по проект BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД“ в "Център за иновативни обществени услуги" в гр. Вълчи дол. Общата стойността на проекта е 391 157.07 лв., а крайният срок е 30 април 2024 г. Община Вълчи дол, съвместно със Сдружение „Форум гражданско общество“–партньор по проекта и в сътрудничество с дирекция Бюро по труда Вълчи дол ще учредят „Център за иновативни обществени услуги“, чрез който ще създадат ефективни условия за издирване, анкетиране, изработване на оценка на потребностите на обслужваните лица в Центъра,  изработване на индивидуален план на потребителите на Центъра, наемане, обучение и реализация на безработни търсещите работа лица от 22те населени места на община Вълчи дол. По проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” са назначени 21 безработни лица, от които 18 домашни помощника. "Домашните помощници" ще обслужват деца с определена трайно намалена работоспособност, както и пълнолетни лица с трайни увреждания без определена чужда помощ и лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които имат определена степен на намалена работоспособност. Към настоящият момент Център за иновативни обществени услуги гр. Вълчи дол обслужва 36 потребители от територията на 22 населени места на община Вълчи дол.