Програмният оператор сключи договори за финансиране на проекти по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“

27-04-2022 15:25

На 18 и 19 април 2022 г. Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021, сключи договори за финансиране на проекти с общините Твърдица, Лом, Горна Оряховица, Малко Търново, Стара Загора, Мъглиж, Кюстендил, Козлодуй, Ботевград и Столична община по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“.

Общият размер на предоставеното финансиране за десетте одобрени проекта е 4 928 731,51 евро. Проектите имат за цел да предоставят подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи предаването на бедността между поколенията. Ще бъдат създадени центрове и/или комплекси от функционално свързани услуги (хъб*)  за образование и грижа в ранна възраст.

Проектите са разработени съвместно с партньорски неправителствени организации и партньори от държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) след проведени обширни консултации с представители на уязвимите общности, на територията, на която ще бъдат реализирани проектите. Участието и сътрудничеството с партньори от държава-донор по проектите се подкрепя и насърчава във връзка с основната цел на ФМ на ЕИП, а именно -  подобряване на двустранните отношения между държавите-донори и България.

Проектните дейности обхващат мерки за образователни дейности в ранна детска възраст, дейности, свързани с ранното детско развитие и грижи, дейности за социално включване, мерки за ангажиране и активиране на родителите, насърчаване на участието на семействата, общините, неправителствените организации и съответните местни заинтересовани страни, разработване и доставка на дидактически материали, като постигането на резултатите ще е обезпечено от експерти по проекта – педагози, ромски образователни медиатори, психолози, социални работници, медицински специалисти и др. 

 

Списък на сключените договори