Програмният оператор сключи договори за финансиране на проекти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

14-04-2022 14:22

На 11 април 2022 г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021, сключи договори за финансиране на проекти с общините Смядово, Пловдив, Лом, Самоков, Перник, Сунгурларе, Благоевград и Дупница по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“.

Общият размер на предоставеното финансиране за осемте одобрени проекта е 6 894 426,94 евро. Избраните бенефициенти ще създадат - чрез ефективни интегрирани подходи, устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности.

Проектите са разработени съвместно с партньорски неправителствени организации и партньори от държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) след проведени обширни консултации с представители на уязвимите общности, на територията, на която ще бъдат реализирани проектите. Участието и сътрудничеството с партньори от държава-донор по проектите се подкрепя и насърчава във връзка с основната цел на ФМ на ЕИП, а именно -  подобряване на двустранните отношения между държавите-донори и България.

Проектните дейности обхващат интегрирани мерки в областта на образованието, социалните и интегрирани услуги, здравеопазването, трудова заетост, професионалното обучение и други специфично необходими области на намеса, дейности за овластяване на ромите и участие в разработването и прилагането на политики и услуги, които засягат развитието на общността, както и дейности за увеличаване на достъпа и качеството на секторни или интегрирани услуги за роми и такива за повишаване нивото на приемане между ромите и основното население, и за противодействие на дискриминацията и негативните нагласи срещу ромското население.

Списък на сключените договори

Списък на сключени договори_2