Програмният оператор и Министерство на Здравеопазване подписаха договор за предефиниран проект „Здравеопазване за всички“

01-11-2021 10:09

На 01.11.2021 г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021, сключи договор с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проекта "Здравеопазване за всички".

В рамките на настоящия проект ще бъдат адресирани системни проблеми в областта на майчиното и детското здравеопазване, включително семейното планиране, и сексуални инфекции, особено сифилис и вроден сифилис.

В този смисъл основна цел на предефинирания проект е подобряване на комуникацията, ефективно използване на ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация, идентифициране и анализ на проблемите в работата на системата на местно ниво; проблемите в комуникацията с местните общности и намирането на работещи гъвкави модели на работа, които отговарят на разнородната специфика на маргинализираните общности.

Проектът ще бъде изпълняван в партньорство с Национална мрежа на здравните медиатори.

Общият бюджет е в размер на 1 109 718 евро (2 170 386,46 лв.) като средствата са осигурени изцяло от програмата.