Предварително обявление на процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

11-06-2021 14:00

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., планира да обяви процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“.

Очакван времеви период на публикуване на процедурата: юни 2021 г.

Очакван краен срок за подаване на проектни предложения: септември 2021 г.

Поканата ще бъде публикувана в ИСУН 2020 и на уеб страницата на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ – https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/pokani

Общата цел на поканата е да насърчи засиленото включване и овластяване на ромите в България, като подкрепи развитието на устойчиви механизми за прилагане на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите в маргинализираните ромски общности. Интегрираните мерки трябва да представляват комплексен подход, насочен към предоставяне на качествени услуги или подобряване на съществуващи в различни, но допълващи се области - равен достъп до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация. Дейностите следва да насърчават активно участие на ромската общност и да се изпълняват в сътрудничество с местните институции и заинтересованите страни.

Допустими кандидати/проектни изпълнители:

Допустими кандидати: Общини в България с ромски общности, които съставляват поне 5% от общото население и живеят в компактни групи (най-малко 2000 представители на ромската общност).

Допустими партньори:

Допустими партньори от България: Всички публични органи и неправителствени организации. Една неправителствена организация може да участва като партньор по проекта в не повече от три проектни предложения.

Важно! Проектът се изпълнява задължително в партньорство с една или повече неправителствени организации (НПО), с най-малко 3 години успешен опит в областта на приобщаването и овластяването на ромите.

Допустими чуждестранни партньори: Всички публични или частни субекти, неправителствени организации съгласно член 7.2.2 от Регламента за прилагане на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

Въпреки че, няма задължително изискване да има партньор от страна-донор по проекта, участието му в проекта се подкрепя и насърчава във връзка с основната цел на ФМ на ЕИП за подобряване на двустранните отношения между Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, от една страна и държавата бенефициент, от друга страна.

За да подпомогнат търсенето на партньори от страните-донори по време на извънредното положение, ПО и партньорите по програмата – KS и Съветът на Европа ще организират онлайн събитие за търсене и намиране на партньори. Информация за събитието очаквайте скоро на официалния уебсайт и Фейсбук страницата на Програмата.

Общият размер на средствата по поканата: 8 000 000 евро.

Финансирането по проектите е дефинирано в три категории, съгласно броя представители на целевата група, живеещи в районите на интервенция (съгласно адресна регистрация):

- представители на уязвими групи, в това число роми от 2 000 до 5 000 души - от 500 000 евро до 750 000 евро;
- представители на уязвими групи, в това число роми от 5001 до 10 000 души – от 500 000 евро до 1 000 000 евро;
- представители на уязвими групи, в това число роми над 10 001 души – от 500 000 евро до 1 200 000 евро.

Процедура няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата.

Проектните дейности следва да обхващат интегрирани мерки в областта на образованието, здравеопазването, заетостта, професионалното обучение и други специфично необходими области на намеса; дейности за овластяване на ромите и участие в разработването и прилагането на политики и услуги, които засягат развитието на общността; дейности за увеличаване на достъпа и качеството на секторни или интегрирани услуги за роми; дейности за повишаване нивото на приемане между ромите и основното население и за противодействие на дискриминацията и антициганизма.