Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

27-09-2019 10:36

Днес, 27.09.2019г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обявява Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“.

Основна цел на процедурата е да се изградят младежки центрове, покриващи високи стандарти за младежка работа, предоставящи комплексни услуги за младите хора, осигуряващи разнообразие на дейностите (вкл. и международни), които да отговарят на нуждите и желанията на младите хора, вкл. и тези от уязвимите групи.

Допустими кандидати по процедурата са: общини, които са административни центрове на областите в Република България, с изключение на община Стара Загора, община град-Добрич, община Пловдив и община Враца.

Техни партньори за изпълнението на проектите могат да бъдат:

  • от българска страна - публични органи и неправителствени организации,
  • от страна на държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) - всеки публичен или частен правен субект, учреден с търговска или нетърговска цел, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица в държавите-донори, държавите-бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава-бенефициент или всяка международна организация, орган или агенция от тези страни, активно участващи и ефективно допринасящи за изпълнението на проекта, се считат за допустими партньори по проекта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е в размер на 8 000 000 евро.

Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 1 500 000 евро до 2 000 000 евро. Настоящата процедура няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.12.2019 г., 18:00 ч.

Насоки за кандидатстване и съпътстващи документи:

1. Насоки за кандидатстване

2. Application Guidelines

3. Документи за попълване

4. Documents for submission

5. Документи за информация

6. Documents for information

7. Въпроси и отговори

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани също в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ac9f3979-6595-4dbd-bec6-8049e61b9446