Откриващо събитие по проект "Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”

04-05-2023 14:49

На 26 април 2023 г.  НЧ "Георги Тодоров 1885" проведе откриващо събитие по проект "Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”. Общата цел на проекта е насочена към мобилизиране на условия за оползотворяване на природния, културния и туристически потенциал на територията и наличния социален капитал за постигане на икономически растеж чрез създаване на нови работни места на територията на община Белица. Специфичните цели на проекта включват:

– Насърчаване на дългосрочно безработни и неактивни лица от община Белица за активно включване в местния пазар на труда посредством дейности за обучение и осигуряване на заетост;

– Създаване на възможност за реализиране на конкретни мерки предвидени в стратегията за местно развитие, разработена от община Белица в рамките на Проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал (GALOP)” – настоящият проект представлява предложение за 60% изпълнение на бизнес плана приложен към и неразделна част от стратегията.;

– Създаване на нови работни места в бизнес, подкрепящ услугите в туризма и неговата реклама;

– Изграждане на предприемачески умения.

– Намаляване на равнището на безработица в общината. 

Общата стойност на проектното предложение е 390 177,48 лв. и с период на изпълнение до 30 април 2024 г.