Откриващо събитие по проект „Стимулиране на икономическата активност и създаване на заетост в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи“

12-06-2023 13:29

На 08.06.2023 г. се проведе откриваща пресконференция по проект „Стимулиране на икономическата активност и създаване на заетост в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи“.Общата цел на проектното предложение е стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места (заетост ) в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи.

Специфичните цели на проекта са :

- Активиране на (дългосрочно) неактивните безработни;

- Стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия, предприемачи и местните власти чрез въвеждане на иновативни практики на работа (основани на доказателства организационни практики, които позволяват на работодателите и служителите на всяко ниво да използват и развиват своите умения, знания, опит и креативност във възможно най-голяма степен, като същевременно подобряват изпълнението на дейностите, ангажираността и благосъстоянието);

- Подобряване на капацитета на местните работодатели за иницииране на иновативни подходи в развитието на бизнеса и заетостта, за насърчаване на работодателите да приемат гъвкави практики на работа (непълно работно време, работа от разстояние, сумарно изчисляване на работна седмица, споделяне на работни места, компенсиране на изработени часове, работа отчитана по постигнати резултати и др.);

- Обучения за безработни (дълготрайно безработни, възрастни хора в предпенсионна възраст, млади хора, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, ниско квалифицирани лица, вкл. представители на ромско и турско малцинства) с цел да отговорят на изискванията на местните работодатели, за развитие на умения като предприемачество, презентационни умения, писане на автобиография и мотивационни писма, подобряване на дигиталните умения;

- Организиране на срещи между работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа на хора в неравностойно положение (дълготрайно безработни, възрастни хора в предпенсионна възраст, млади хора, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, ниско квалифицирани лица, вкл. представители на ромско и турско малцинства), предоставяне на достъпна информация за свободните работни места.

- Намаляване на миграцията по икономически причини;

- Създаване на възможности за подкрепа на стартиращ бизнес в община Елена;

- Повишаване на дела на икономически активните лица на територията на община Елена;

- Разширяване на възможностите за директни продажби и маркетинг на традиционните местни продукти и услуги;

- Създаване и налагане на „Електронната борса на традиционни продукти и услуги от Еленския балкан“ сред водещите инструменти за директни продажби.

Общата стойност на проектното предложение е 390 837,36 лв. и с период на изпълнение до 30 април 2024 г.