Откриващо събитие по проект „Хъб за социално включване Стамболийски“

16-09-2022 15:32

Община Стамболийски проведе пресконференция по проект „Хъб за социално включване Стамболийски” на 15 септември 2022 г. Проектът е на стойност 1 564 663,47 лева и ще се реализира в рамките на 2 години. Партньори по проекта са Сдружение „Свят без граници” – Стара Загора, и Cross-Cultural Introduction AS – Норвегия.

Дейностите по проекта ще бъдат насочени към деца от 0 до 6 години и техните семейства, деца и младежи в училищна възраст и възрастни представители на ромското малцинство. Към 5 детски градини в община Стамболийски за най-малките ще се обособят в налични за целта помещения спортно-игрови салони и/или външни спортни площадки, които ще бъдат оборудвани със спортно-техническо оборудване и методически пособия, където чрез прилагането на иновативни методи ще се изграждат фундаментални за децата умения под формата на различни игри за социализация и интеграция в условията на мултикултурно общество с акцент върху усъвършенстване на речевите умения по български език. Педагози, социални работници, ромски, здравни и образователни медиатори ще работят с децата и с техните родители. Новоизграденият хъб ще се превърне в средищен център за социални, образователни и културни дейности и ще предлага психологическа, социална, здравна и образователна подкрепа за уязвимите групи в общината. В свързания с него новообособен здравен център ще се провеждат освен медицински прегледи за здравнонеосигурени лица от ромското малцинство още семинарни занятия, беседи и други масови или индивидуални форми за работа с целевите групи по теми като предотвратяване на ранна или нежелана бременност, хигиенни грижи, повишаване на здравната култура и др. Предвижда се да се повиши  организационния капацитет на общините, като се предостави сертифициращо обучение за ромски, здравни и образователни медиатори, както и за педагози и обучители.