Откриващо събитие по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“

28-10-2022 17:20

На 28 октомври 2022 г. се проведе откриващо събитие по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“. В пресконференцията взеха участие представители на Програмния оператор, НКЗ към Министерски съвет, кметовете на районите р-н „Красна поляна“ - г-н Иван Чакъров и р-н „Слатина“ - г-н Георги Илиев и други експерти от отговорни институции. Г-жа Минка Йовчева, директор на Дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при Столична община и ръководител на проекта представи на присъстващите дейностите по проекта, неговите цели и очакваните резултати.

Проектът предлага комплекс от функционално свързани услуги за подобряване достъпа до образование в ранна възраст, повишаване на ангажираността на родителите и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи, чрез множество последователни интервенции, като формиране на родителски компетентности, подобряване достъпа до здравна грижа, подобряване на социалните и житейските умения, подкрепа на когнитивното и социално развитие и ранно образование на децата. Проектът ще предостави подкрепа на децата от уязвимите групи живеещи на територията на три района на Столична община - р-н „Люлин“ - кв. „Филиповци“, р-н „Красна поляна“ -ж.к. „Факултета“, р-н „Слатина“ - кв. „Христо Ботев“. Д-р Елена Кабакчиева, председател на фондация „Здраве и социално развитие“ представи Модела за интегрирано развитие (МИР). Моделът за интегрирано развитие в ромска общност, насочен към децата и техните родители, може да изиграе значителна роля при формиране на ефективни политики за развитие на човешките ресурси чрез повлияване на факторите, от които зависи доброто здраве, психичното и интелектуално развитие и социални умения. След официалната част на събитието участниците имаха възможността да се запознаят с услугите предлагани в Център МИР Суходолска.