Откриваща пресконференция по проект "Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст" на община Малко Търново

17-10-2022 16:16

На 14 октомври 2022 г. се проведе откриваща пресконференция по проект "Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст". Партньори по проекта са Община Бургас, Дирекция на образованието и младежта в Рейкявик, Исландия и Национална мрежа за Здравни медиатори - гр. София.

Проектното предложение се фокусира върху предоставянето на подкрепа на деца от уязвими групи, в това число и от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства. Поставя се акцент върху подобряването на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, повишаване на образователната отговорност и готовност за включване в образователната система на децата. Проектът припознава и отговорността от ограничаването и предаването на бедността между поколенията. Чрез изпълнение на дейностите по настоящия проект, ще се насърчи зачитането на човешкото достойнство, равенство, зачитане на човешките права, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинствата. Проектът ще допринесе за спазването на принципа на несегрегация и активно ще допринесе за десегрегация. В допълнение се акцентира върху дейностите по насърчаване на участията на семействата, общините, детски градини и други местни заинтересовани страни с цел създаване на взаимно доверие и положителен ефект върху целевите групи. Ще се засили стремежът към преодоляване на специфичните проблеми, които се явяват пречка за развитието на ромското малцинство. Изпълнението по проекта, който се ще проведе в рамките на 24 месеца, ще доведе до предоставянето на подкрепа на децата от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система и ограничаване на бедността между поколенията.