Откриваща пресконференция по проект "Интегрирани услуги в подкрепа на активното участие и социалното включване на маргинализирани общности на територията на Община Камено“

30-09-2022 12:55

На 30 септември 2022 г. община Камено проведе откриваща пресконференция по проект "Интегрирани услуги в подкрепа на активното участие и социалното включване на маргинализирани общности на територията на Община Камено“. Основна цел на проекта е създаването на подкрепяща среда и институционални механизми за подобряване на възможностите за включване, териториална и социална интеграция на обособени ромски общности на територията на Община Камено. Проектната концепция разглежда интеграцията едновременно като процес на подкрепа за индивидуална личностна реализация, подкрепа за подобряване на семейната среда и условията на живот, както и в контекста на общностната идентичност и нейното приемане в рамките на социалната макро среда. В този смисъл целта на проекта е да адресира няколко аспекта на подобряване на средата: достъп до услуги (социални, здравни, образователни), благосъстояние на семействата, териториална интеграция и елиминиране на неравенствата, институционален и общностен капацитет за взаимодействие, преодоляване на стереотипи и създаване на култура на толерантност.