Откриваща пресконференция по проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“

26-10-2022 08:35

На 24.10.2022 г.  в Музеен комплекс гр. Смядово се проведе откриваща пресконференция по проект  BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“. Проектът включва предоставяне на комплекс от интегрирани услуги от мултидисциплинарни екипи в общините Смядово, Ветрино и Болярово с цел подобряване на състоянието и повишаване възможностите за социално включване, както и развитие потенциала на местните ромски общности, чрез усвояване на нови социални, здравни, житейски и управленски умения. Предвижда се предоставяне на редица специализирани услуги, насочени към овластяване; личностно развитие и обучение; кариерно консултиране и реализация на пазара на труда; социална рехабилитация и интеграция; предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги; психологическа подкрепа, юридическа помощ и консултиране и др. на лица от уязвимите групи в трите общини. Провеждане на мотивационни, професионални и специализирани обучения и осигуряване на субсидирана заетост на лица, представители на ромската общност /целевите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово. Организиране и провеждане на проучвания с цел установяване нивото на приемане на ромите от общото население в общините Смядово, Ветрино и Болярово. Проектът предвижда разширяване капацитета на местните институции, предоставящи различни първични услуги в трите общините, с цел ефективна координация и съвместна работа по управление на отделните случаи. Стартиране на процедура за разработване и одобряване на регулацията по Закона за устройство на територията в местата с концентрирано ромско население в общините Смядово и Ветрино. Разработване на Стратегия за развитие на услугите в трите общини за 5-годишен период след завършването на проекта. Предвидени са още – дейности за комуникация и информираност, овластяване и развитие на общността, организиране и провеждане на информационни кампании за преодоляване на дискриминацията и негативните нагласи срещу ромското население в общините Смядово, Ветрино и Болярово.

Общата стойност на проектното предложение е 1 466 849.57 лв. Партньорите по проекта са ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЩИНА БОЛЯРОВО, Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" Сдружение, "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие" Сдружение и НОРВЕЖКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА.