Откриваща пресконференция по проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово"

22-07-2022 10:19

На 18 юли 2022 г., Община Горна Оряховица проведе откриваща пресконференция по проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“. Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и ранното детско развитие, чрез подкрепа за създаването и изпълнението на Общностен комплекс (хъб) от функционални услуги за деца от уязвими групи, включително от ромски общности. Минимум 320 деца на възраст от 0 до 6 години от малцинствен произход и техните родители ще бъдат обхванати от дейностите на проекта. Родителите и децата ще получават комплексна услуга – подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система. Целта е да се ограничи предаването на бедността между поколенията. Комплексните интегрирани мерки са насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст от 0 до 6 години, които не посещават и нямат достъп до детска градина или ясла, живеят в изолирани бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност и социално изключване. Освен ръководител на комплекса, по проекта се предвижда да има още социален работник, психолог, педагог, образователен медиатор, медицинско лице.