Откриваща пресконференция по проект „Един подход – много решения. Модел за Интегрирано Развитие в град Самоков”

01-08-2022 15:36
На 29 юли 2022 г. община Самоков проведе откриваща конференция по проект „Един подход – много решения. Модел за Интегрирано Развитие в град Самоков”. Проектът се изпълнява в партньорство между Община Самоков, ХЕСЕД, фондация „Сийд“ Самоков и Българо-Норвежко дружество. 
Проектът цели да се осигурят възможности за подпомагане на успешната реализация и социална адаптация на жителите на ромския квартал в града. Предвижда се прилагането на модел за интегрирано развитие (МИР) на личността и на общността, който се основава на жизнения цикъл на човека и задачите, които той трябва да реши на всеки етап от живота: от ранното детство до зрелостта, разработен от Фондация „Здраве и социално развитие“ (ХЕСЕД). Дейностите ще обхванат над 10% от населението на ромския квартал в града. Проектното предложение предвижда създаване на център МИР, разположен в непосредствена близост до квартала, предоставящ функционално свързани услуги за овластяване на ромите и успешна интеграция във всички сфери на социалния живот, активна работа на терен с изолираната общност с цел нейното активиране към промяна, активна работа с местните институции и изграждане на капацитет на професионалната общност за работа в мултиетническа среда.