Oграничена покана за подбор на проекти: „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

11-09-2019 12:25

Днес, 11.09.2019г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обявява Ограничена покана за подбор на проекти: „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие “.

Основна цел на процедурата е да се разшири териториалния обхват на младежките центрове в Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца, изградени с подкрепата на ФМ на ЕИП в периода 2009-2014г., да се увеличи многообразието на техните дейности, както и броя на младежите и на другите представители на общността, включени в дейностите на центровете, с цел да се осигури съответствието им с нуждите на младите хора в региона (включително и на тези от уязвимите групи).

Допустими кандидати по процедурата са съответните общини: Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца.Техни партньори за изпълнението на проектите могат да бъдат:

  • от българска страна - публични органи и неправителствени организации,
  • от страна на държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) - всеки публичен или частен правен субект, учреден с търговска или нетърговска цел, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица в държавите-донори, държавите-бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава-бенефициент или всяка международна организация, орган или агенция от тези страни, активно участващи и ефективно допринасящи за изпълнението на проекта, се считат за допустими партньори по проекта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е в размер на 4 000 000 евро.

Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 500 000 евро до 1 500 000 евро. Съфинансиране от страна на кандидатите не се изисква.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 11.11.2019 г., 18:00 ч.

Насоки за кандидатстване и съпътващи документи:

1. Насоки за кандидатстване

2. Насоки за кандидатстване на английски език

3. Документи за попълване

4. Документи за попълване на английски език

5. Документи за информация

6. Документи за информация на английски език

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/894ab7ea-a9e8-4db3-ae8c-b5de1f6c050b

Във връзка с публикуваната покана 11.09.2019г. за подбор на проекти  „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие “,

Отговорите на получените въпроси можете да намерите тук