Обявяване на процедурата за проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP“

14-03-2019 15:51

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал -  GALOP.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 1 200 000 евро.

Проектът ще се изпълнява от Националното сдружение на общините в Република България, в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS).

Основната цел е да се насърчи социално-икономическото развитие в необлагодетелствани български общини чрез оползотворяване на местните ресурси и потенциал.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 15 април 2019 г. до 18:00 часа.

Насоки за кандидатстване и съпътващи документи:

1. Насоки за кандидатстване

2. Насоки за кандидатстване на английски език

3. Документи за попълване

4. Документи за попълване на английски език

5. Документи за информация

6. Документи за информация на английски език

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5af70186-dfab-43c8-b964-b17565e0534d