Обявяване на процедурата за проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP“

14-03-2019 15:51

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал -  GALOP.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 1 200 000 евро.

Проектът ще се изпълнява от Националното сдружение на общините в Република България, в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS).

Основната цел е да се насърчи социално-икономическото развитие в необлагодетелствани български общини чрез оползотворяване на местните ресурси и потенциал.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 15 април 2019 г. до 18:00 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5af70186-dfab-43c8-b964-b17565e0534d