Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“

07-06-2021 16:32

Днес, 07.06.2021г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“.

Процедурата има за цел да се предостави подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Процедурата предвижда подкрепа за създаването на центрове и/или за изпълнението на комплекс от функционално свързани услуги (хъб*)  за образование и грижа в ранна възраст.

Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 200,000 (двеста хиляди) евро до 500,000 (петстотин хиляди) евро, като общият предвиден бюджет е в размер на 6,029,412 евро.  Няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата.

Допустими кандидати: Общините в България с най-малко три социално изолирани общности с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация и с не по-малко от 300 деца на възраст 0-6 години. Приоритет ще имат общините в необлагодетелствани райони с процент на ромското население над 5%. При партньорство планираните дейности трябва да бъдат насочени едновременно към представителите на уязвимите групи от всички общини – партньори по проекта. Всяка община може да участва (като кандидат или партньор) само в едно проектно предложение. Приоритет ще имат проекти, изпълнявани в партньорство с други общини за постигане на общите цели. 

ВАЖНО! Проектът трябва да се изпълнява в партньорство с неправителствена организация, основана в България, която работи в сферата на ромското социално включване, образование и грижа в ранна детска възраст, социални и/или здравни дейности и притежава необходимия опит, определен в критериите за подбор. 

ВАЖНО! При подготовката на проектното предложение кандидатът може да се възползва от съдействието на Националната асоциация на общините в Република България, която ще предостави експертна помощ по проект GALOP, финансиран със средства от ФМ на ЕИП.

Допустими партньори от България: публични органи, общини, сдружения на общини и неправителствени организации. Партньори, които не са общини, може да кандидатстват като партньор в до три проектни предложения.

Допустими партньори от страните-донори – Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, други държави бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с България: публични или частни субекти, правителствени и неправителствени организации съгласно член 7.2.2 от Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП.

Допустим партньор може да бъде всяка международна организация или нейни органи или агенции.

Участието и включването в проекта, както и изпълнението на дейности от партньор/и от страните-донори не е задължително условие, но се подкрепя и насърчава във връзка с основната цел на ФМ на ЕИП за подобряване на двустранните отношения между Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и страната бенефициент.

Проектните дейности следва да обхващат мерки за образователни дейности в ранна детска възраст, дейности, свързани с ранното детско развитие и с грижи, дейности за социално включване, мерки за ангажиране и активиране на родителите, насърчаване на участието на семействата, общините, неправителствените организации и съответните местни заинтересовани страни, разработване и доставка на дидактически материали, постигането на резултатите следва да е обезпечено от експерти по проекта – педагози, ромски образователни медиатори, психолози, социални работници, медицински специалисти и др. Допустими са дейности по ремонт на помещения, които ще се ползват за целите на проектите, доставка на обзавеждане и оборудване, дейности по управление и обмяна на опит и добри практики с организации от България и от страните-донори.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 15.09.2021 г. до 18 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата са публикувани също в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7ae1575e-a627-447d-9941-c7dedb6c7b22

На 10.06.2021 г., Програмен оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ще проведе информационен ден във връзка процедурата за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“, като ще разясни на потенциалните кандидати технически подробности относно насоките за кандидатстване.