Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите "

01-07-2021 16:37

Днес, 01.07.2021г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите "

Общата цел на процедурата е чрез ефективни интегрирани подходи да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности.

Процедурата предвижда насърчаване на подобреното включване и овластяване на ромите в България. Изпълняваните проекти трябва да осигурят допълнителни мерки за подобряване на достъпа до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация. Проектите трябва да се основават на активното участие на ромската общност и на сътрудничеството между местните институции (местни власти, гражданско общество и други доставчици на услуги).

Допустими кандидати/проектни изпълнители:

Допустими кандидати: Общини, в които ромските общности съставляват най - малко 5% от общото население и където ромските общности са в неравностойно положение (живеят в компактни групи; в изолирани ромски общности; в изолирани квартали на градове или села, със затруднен достъп до базова инфраструктура и услуги, в маргинализирани и/или бедни и/или отдалечени райони) и наброяват не по-малко от 2 000 жители. За постигане на съответния брой и процент хора, живеещи в маргинализирани и/или бедни и/или отдалечени райони в неравностойно положение, е допустимо създаването на партньорства между отделните общини. В този случай планираните проектни дейности трябва да бъдат насочени едновременно към представители на целевите групи от всички общини-партньори по проекта. Всяка община може да участва (като кандидат или партньор) само в едно проектно предложение.

Допустими партньори:

Допустими партньори от България: Всички публични органи и неправителствени организации.

ВАЖНО! Проектът трябва да се изпълнява в партньорство с поне една неправителствена организация (НПО), регистрирана в България, с най-малко 3 години успешен опит в областта на приобщаването и овластяването на ромите, за предпочитане с опит в прилагане на интегрирани подходи за предоставяне на услуги, ефективни форми на мобилизиране на участието и самоорганизацията на ромската общност. Препоръчително е поне една от партньорските неправителствени организации, да е ромска организация с опит в работата с целевата общност (и/или сходни общности).

Проектът се разработва съвместно с партньорската неправителствена организация след обширни консултации с представители на уязвимата общност(и), на територията, на която ще бъде реализиран проектът. Съвместното разработване на проекта се доказва чрез документи, потвърждаващи провеждането на тези консултации (протоколи, снимки, информационни материали, списъци и други). Резултатите от тези консултации също се описват подробно в анализа на нуждите. В екипа за управление трябва да участва поне един представител на неправителствена организация-партньор.

Една неправителствена организация може да участва като партньор по проект в не повече от три проектни предложения. В случай че неправителствената организация е партньор в повече от едно проектно предложение, партньорът(-ите) трябва да разполага(т) с оперативен капацитет (напр. офиси, местни служители, партньорства с местни организации и др.) за изпълнение на съответните дейности на местно ниво.

Допустими чуждестранни партньори: Всички публични или частни, търговски или други юридически лица, неправителствени организации, основани като юридически лица в държавите донори, държавите бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава бенефициент, или всяка международна организация, или техни органи или агенции, които участват активно и допринасят ефективно за изпълнението на проекти съгласно член 7.2.2 от Регламента за изпълнение на Финансовия Механизъм на ЕИП 2014-2021.

Участието и сътрудничеството с партньор от държава-донор (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проекта се подкрепя и насърчава във връзка с основната цел на ФМ на ЕИП за подобряване на двустранните отношения между държавите-донори и България.

За подпомагане на потенциалните кандидати, които биха искали да намерят проектни партньори от държавите-донори, на програмно ниво е на разположение Фонд за двустранни отношения, предоставящ подкрепа за пътуване и разработване на проекти. Правилата за искане на финансиране по този фонд са публикувани от Програмния оператор на уебсайта на Програмата.

https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/izpolzvane-na-sredstva-otdvustranniya-fond-na-programata-(predi-sklyuchvaneto-na-dogovori).

Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS) и Програмният оператор ще организират събитие за представяне и търсене на потенциални партньори онлайн, за което ще бъде предоставена по-подробна информация на официалния уебсайт на Програмата.

Бюджет на процедурата, размер на финансирането и процент на безвъзмездната финансова помощ

Общ бюджет: 8 000 000 (осем милиона) евро

Минимален размер: 500 000 (петстотин хиляди) евро

В зависимост от броя на хората с настояща адресна регистрация в маргинализираните, бедните, необлагодетелстваните общности с предимно ромско население, максималният размер на финансирането може да бъде:

- При брой хора от 2 000 до 5 000 души, максимален размер: 750 000 евро

- При брой хора от 5 001 до 10 000 души, максимален размер: 1 000 000 евро

- При брой хора над 10 001 души, максимален размер: 1 200 000 евро.

Финансирането може да бъде до 100% от общите допустими разходи по проекта.

Проектните дейности следва да обхващат интегрирани мерки в областта на образованието, социалните и интегрирани услуги, здравеопазването, трудова заетост, професионалното обучение и други специфично необходими области на намеса; дейности за овластяване на ромите и участие в разработването и прилагането на политики и услуги, които засягат развитието на общността; дейности за увеличаване на достъпа и качеството на секторни или интегрирани услуги за роми; дейности за повишаване нивото на приемане между ромите и основното население и за противодействие на дискриминацията и негативните нагласи срещу ромското население;

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.09.2021 г. до 18 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата са публикувани също в ИСУН 2020 на следния адрес:

 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/57f93f9d-a30f-450b-aecf-46ff193e5f4f      

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ще проведе информационен ден, за който ще бъде предоставена по-подробна информация на официалния уебсайт и Фейсбук страница на Програмата. На събитието ще бъдат разяснени на потенциалните кандидати технически подробности относно насоките за кандидатстване.