Обучение на тема „Дейности и резултати за промяна на нагласите“

21-07-2022 12:05

В периода 18 - 20 юли 2022 г., Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021, проведе обучение на бенефициентите по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на тема „Дейности и резултати за промяна на нагласите“.

Обучението бе свързано с консултирането, обучението, проследяването на резултатите и оценката на постигнатото по отношение на организиране на бъдещите дейности/кампании за повишаване нивото на приемане на ромската общност от страна на мнозинството и обратното, които са част от задължителните индикатори по процедурата.