Обучение на бенефициенти за изпълнение на проекти по процедурите „Образование и грижи в ранна детска възраст“ и „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

23-05-2022 11:14

В периода 17 – 20 май 2022 г. Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021, проведе обучения за бенефициентите по схемите „Образование и грижи в ранна детска възраст“ и „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“.

Обучението беше проведено на две групи, като участниците бяха разпределени в зависимост от процедурата, по която имат спечелен проект. Програмният оператор подробно разясни на бенефициентите специфичните изисквания към проектите, тяхното изпълнение, отчитане, както и други детайли, свързани с конкретната процедура.

Бенефициентите по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ участваха и в специален модул, който бе свързан с организиране на информационни дейности/кампании за разясняване на проектните дейности и повишаване нивото на приемане на ромската общност от страна на мнозинството.