Община Козлодуй представи проект „Играем, учим се и заедно растем“ на откриваща пресконференция

25-08-2022 15:42

На 24 август 2022 г. Община Козлодуй проведе откриваща пресконференция по проект BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем“. Общата цел на проекта е да се предостави подкрепа на деца от уязвими групи в общините Козлодуй и Мизия, основно от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Специфичните цели на проектното предложение са:

- Да се разработят и приложат комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г. от общините Козлодуй и Мизия, които живеят в изолирани селски и градски, предимно бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация;

- Да се осигури активното включване на общността при планиране и изпълнение на мерките;

- Да се създадат, обособят и развият 5 функционално свързани хъба за изпълнението на комплекс от услуги от образователен, здравен и социален характер, предоставяне на децата от целевата група и техните родители, чрез:

  • Пилотиране на нов Хъб в наличната сграда Клубно помещение в кв. Янтра, предоставящ комплекс от функционални услуги, допринасящи за повишаване на качеството на живота, социалното включване и ранното детско развитие на деца от уязвимите групи;
  • Пилотиране на нов Хъб в публична сградата в община Мизия;
  • Разширяване на съществуващия Център за управление и функциониране на услугите за ранно детско развитие в сградата на детска градина „Звънче“;
  • Разширяване на съществуващия Център за управление и функциониране на услугите за ранно детско развитие в сградата на ОУ Васил Левски – сегрегирано училище със съществуваща група за предучилищно образование и превръщането му в координационна точка за 5-те функционално свързани хъба.